Menu

WOORDENLIJST

1,5 °C-route Route voor uitstootreductie die ertoe leidt dat de aarde 1,5 °Celsius opwarmt ten opzichte van pre-industriële niveaus; het doel van het Akkoord van Parijs. 
Akkoord van Parijs Wettelijk bindend, internationaal verdrag dat in 2015 werd ondertekend om de opwarming van de aarde te beperken tot een waarde onder de 2, en bij voorkeur niet meer dan 1,5° Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus. Om dit te bereiken, trachten deelnemende landen de wereld tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te maken. 
Baanbrekende technologieën Technologieën waarmee koolstofarm staal wordt geproduceerd op een manier die radicaal afwijkt van conventionele technologieën waarbij hoogovens, direct-gereduceerd ijzer of vlamboogovens worden gebruikt.
Broeikasgassen Broeikasgassen omvatten CO2, CH4, N2O, HCFs, PFCs, SF6, NF3. All GHGs are converted into CO2 equivalents.
CO2-neutraal staal Staal dat geproduceerd wordt zonder enige uitstoot van koolstof. Dit legt de lat heel hoog en het is ingewikkeld om een productiemethode te ontwerpen waarmee dit op korte termijn mogelijk zou kunnen worden.
CO2-voetafdruk van een product Koolstofuitstoot die een product gedurende zijn gehele levenscyclus veroorzaakt.
Compensatie (= neutralisatie) Aanschaf van compensatiecertificering om emissies elders te compenseren, en het gebruik van deze certificering om de CO2-voetafdruk van een bedrijf te verlagen. Compensatie kan niet van de CO2-balans van het bedrijf worden afgetrokken, maar moet apart worden gerapporteerd. Het telt niet mee voor de fysieke CO2-reductie die nodig is om aan wetenschappelijk onderbouwde doelen te voldoen. 
Corporate carbon footprint
(CCF; vertaald: CO2-voetafdruk
van een bedrijf
)
De CO2 die door een bedrijf in een bepaald jaar over de gehele waardeketen wordt uitgestoten. 
Corporate social responsibility
(CSR; vertaald: maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Het integreren van maatschappelijke belangen en milieu-aspecten in de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en diens interactie met belanghebbenden.
Direct-gereduceerd ijzer Direct-gereduceerd ijzer wordt middels directe reductie uit ijzererts geproduceerd. Meestal wordt er een gas of elementaire koolstof als reducerende stof gebruikt. In het verleden was dat voornamelijk natuurlijk gas of steenkool. In de toekomst kan hiervoor waterstof worden ingezet.
Environmental/social/governance (ESG; vertaald: milieu/sociaal/bestuur) Niet-financiële factoren in een bedrijfsstrategie en-rapportage krijgen steeds meer aandacht van investeerders wanneer zij de performance van een bedrijf evalueren.
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol; vertaald: broeikasgas-protocol) Het GHG Protocol is de belangrijkste organisatie voor CO2-berekeningen en wordt aangevoerd door het World Resources Institute. De organisatie werkt nauw samen met het Carbon Disclosure Project en het Science Based Targets initiative.
Greenwashing Het doen van valse of misleidende beweringen over de milieu-gerelateerde voordelen van een product, dienst, technologie, etc.
Hoogoven Hoogovens vormen een van de twee gebruikelijkste productieroutes voor staal, met name in Europa en Azië. De uitstoot van een hoogoven is ruim twee keer zo hoog als die van een vlamboogoven.
Klimaatneutraal/energieneutraal Toestand waarbij bedrijfsactiviteiten geen netto effect op het klimaat hebben. Dit omvat het uit de atmosfeer verwijderen van resterende broeikasgassen waarvan de uitstoot niet te vermijden valt. De termen klimaat- of energieneutraal (netto nul) worden doorgaans als synoniem gebruikt. Klimaatneutraliteit houdt ook rekening met regionale of plaatselijke bio-geofysische effecten op het klimaat, hoewel deze bij de meeste bedrijven niet voorkomen.
Klimaatpositief Toestand waarbij bedrijfsactiviteiten meer broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen dan zij uitstoten.
Levenscyclusanalyse Analyse van de impact die een product gedurende zijn gehele levenscyclus op het milieu heeft.
Reductie Het proces van het elimineren van emissies die in de atmosfeer belanden; d.w.z. door processen of activiteiten die fysiek minder of geen broeikasgassen uitstoten.
Route voor minder dan 2 graden (Well below 2 degrees; WB2D/1,5°C) Route voor uitstootreductie met het doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus, zoals nagestreefd wordt middels het Akkoord van Parijs.
SBTi Science Based Targets initiative (vertaald: initiatief voor wetenschappelijk onderbouwde doelen). De belangrijkste certificering van CO2-reductiedoelstellingen van bedrijven. Dit initiatief werkt nauw samen met het Carbon Disclosure Project en het GHG Protocol.
Toepassing 1 Directe uitstoot uit de eigen bedrijfsfaciliteiten en -voertuigen.
Toepassing 2 Indirecte uitstoot uit aangeschafte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die door het bedrijf zelf wordt gebruikt.
Toepassing 3 Stroomafwaarts Indirecte uitstoot die ontstaat bij het gebruik van de producten (waaronder distributie, levensduur, etc.). 
Toepassing 3 Stroomopwaarts Indirecte uitstoot die in de toeleveringsketen ontstaat (aangeschafte goederen en diensten, transport en distributie, zakenreizen, etc.).
Verwijdering Het fysiek uit de atmosfeer verwijderen of vastleggen van broeikasgassen middels specifieke interventies, zoals het opnemen en vastleggen van CO2 of het aanleggen van bossen.
Vlamboogoven Vlamboogovens vormen een van de twee gebruikelijkste productieroutes voor staal. In de VS zijn deze gebruikelijker dan hoogovens, welke in Europa en Azië de belangrijkste route vormen. De uitstoot van een vlamboogoven is zo'n 45% lager dan die van een hoogoven.
Waterstof Bij de inzet van nieuwe technologieën is waterstof een belangrijke factor die het mogelijk maakt om de uitstoot van broeikasgassen uit de ijzer- en staalindustrie aanzienlijk te verminderen.
Groen Staal

Meer informatie

Staalproductie en Recycling

Meer informatie

Veelgestelde Vragen

Meer informatie

0ee3e91c-9ee2-4491-bcd0-a8302a4edd7e

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur ons een bericht; onze experts staan u graag te woord.

Leuk dat u meer wilt weten over Groen Staal!

Bedankt voor uw e-mail! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Kloeckner Metals ODS Nederland

Error!

The form couldn't be submitted. Please try again.

Back to form